Объявление о проведении аукциона

ТОО «Центр специального обеспечения» объявляет о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества с земельным участком, расположенное в Акмолинской области, Целиноградский район, Красноярский с/о, село Жалгызкудук, 032 уч. кв.

Метод проведения торгов: аукцион на повышение цены.
Стартовая цена: 264 461 000 (двести шестьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча) тенге. Дата и место проведения аукциона: 15 января 2021 г. в 12.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д.28.

Гарантийный взнос в размере 15 % от начальной цены объекта продажи вносится до момента регистрации для участия в торгах на реквизиты ТОО «Центр специального обеспечения»; БИН 011040001280; (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ256010111000024135; БИК HSBKKZKX; КНП: 1274; КБе: 17. При внесении гарантийного взноса, необходимо в платежном документе, в назначении платежа указать ИИН/БИН участника.

Заявки для участия в аукционе принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 часов до 18.00 часов со дня публикации информационного сообщения до 12 января 2021 года (включительно) по адресу: Республика Казахстан: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д.28.

Для регистрации в качестве участника представляются:
1. заявка на участие в торгах;
2. документ удостоверяющий личность – для физических лиц;
3. нотариально заверенные копии учредительных регистрационных документов – для юридических лиц;
4. копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса;
5. документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Телефоны для справок: (7172) 32-18-07, (7172) 32-19-62.

Порядок проведения аукциона с применением метода на повышение цены:

Аукционист объявляет стартовую цену объекта и повышает ее с установленным шагом. Аукцион на повышение цены идёт до максимально предложенной цены одним из участников.

Более подробно с правилами проведения аукциона необходимо ознакомиться при регистрации в качестве участника.



Хабарландыру

«Арнайы қамтамасыз ету орталығы» ЖШС Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Краснояр а/о, Жалғызқұдық ауылы, 032 уч. кв жер телімімен бірге жылжымайтын мүлікті сату бойынша аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды.

Сауда-саттықты өткізу әдісі: бағаны көтеру аукционы.
Бастапқы баға: 264 461 000 (екі жүз алпыс төрт миллион төрт жүз алпыс бір мың) теңге. Аукцион өткізілетін күні мен орны: 2021 жылғы 15 қаңтар сағат 12.00-де, Нұр-Сұлтан қаласы, Кенесары көшесі, 28-үй мекенжайы бойынша.

Сатылу объектісінің бастапқы бағасының 15% мөлшеріндегі кепілдік жарна сауда-саттыққа қатысу үшін «Арнайы қамтамасыз ету орталығы» ЖШС-нің деректемелеріне тіркелген сәтке дейін енгізіледі; «Қазақстан Халық банкі» АҚ-да, БСН 011040001280; (IBAN/ЖСК): KZ256010111000024135; БСК HSBKKZKX; ТМК:1274; КБе: 17. Кепілдік жарнаны енгізу кезінде төлем құжатында, төлем мақсатында қатысушының ЖСН/БСН көрсету қажет.

Аукционға қатысу үшін өтінімдер жұмыс күндері (дүйсенбіден жұмаға дейін) ақпараттық хабарлама 9.00-ден 18.00-ге дейін жарияланған күннен бастап 2021 жылғы 12 қаңтарға (қоса алғанда) дейін Нұр-Сұлтан қаласы, Кенесары көшесі, 28 үй мекен-жайы бойынша қабылданады.

Қатысушы ретінде тіркелу үшін ұсынылады:
1. сауда-саттыққа қатысуға өтінім;
2. жеке тұлғалар үшін-жеке басын куәландыратын құжат;
3. заңды тұлғалар үшін - құрылтайшылық тіркеу құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмелері;
4. кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжатының көшірмесі;
5. өкілдің өкілеттігін куәландыратын құжат.

Анықтама телефондары: (7172) 32-18-07, (7172) 32-19-62.

Бағаны көтеру әдісін қолдана отырып аукционды өткізу тәртібі:

Аукционшы объектінің бастапқы бағасын жариялайды және оны белгіленген қадаммен арттырады. Бағаны көтеру аукционы қатысушылардың бірі ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Аукционды өткізу ережелерімен қатысушы ретінде тіркелу кезінде толығырақ танысу қажет.